Lasten toimintaterapia

pic7

Lasten toimintaterapia on kuntoutusta, joka perustuu toiminnan terapeuttiseen käyttöön yksilöllisen arvioinnin pohjalta. Terapiassa korostuu asiakkaan ja terapeutin välinen yhteistyö ja vuorovaikutus. Terapiassa toiminta on lapselle sopivan haastavaa, hänen mielenkiinnosta lähtevää, itseohjautuvaa ja onnistumisen kokemuksia antavaa. Toimintaterapeutti ohjaa toimintaa, tilaa ja tilannetta niin, että lapsen motivaatio on mahdollisimman vahva sekä lapsi kokee itse suunnittelevansa ja toteuttavansa toiminnan eli leikin.

Lasten toimintaterapiassa terapeuttisena toimintana käytetään usein leikkiä. Leikki heijastaa kokonaisvaltaisella tavalla lapsen motorisia, tiedollisia ja sosiaalisia taitoja. Leikkiin lapsi motivoituu ja luontaisesti suuntautuu. Lapselle on tärkeää leikin tuottama toiminnan ja keksimisen ilo, ei niinkään sen lopputulos. Keskeistä terapiassa on lapsen oma aktiivinen osallistuminen toimintaan.

Terapian tavoitteena on mahdollistaa lapsen osallistuminen arjen toimintoihin, leikkiin, oppimiseen ja vapaa-aikaan. Terapiassa kuntoututetaan käyttäytymisen syitä. Arjen sujumiseen vaikuttavat oleellisesti myös ympäristön haasteet ja mahdollisuudet, joten vuorovaikutteisuus lapsen lähiympäristöön, päiväkotiin ja kouluun, on tärkeä osa toimintaterapiaprosessia.

Lasten toimintaterapiassa Sensorisen integraation teoriaa on tutkittu, sovelluttu ja käytetty paljon. Sensorisen integraation terapian keskeisenä ajatuksena on tuottaa ja säädellä aistitietoa. Siinä yritetään selvittää, miten lapsi kokee toiminnan/tilanteen ja pyritään vaikuttamaan käyttäytymisen syihin, ei suoranaisesti käyttäytymiseen. Terapiassa vahvistetaan aistimusten käsittelyä sekä tuetaan ja kannustetaan toiminnan ideointia, suunnittelua ja toteutusta. Terapiassa tuetaan sisäistä aistitiedon käsittelyä sekä säätely- ja jäsentämiskykyä. Lisää sensorisesta integraatiosta sity.fi

 

 

 

Site is using the Seo Wizard plugin by http://seo.uk.net/